Influencer Index là gì??

Influencer Index là chỉ số theo dõi tổng hợp của chúng tôi, đánh giá cảm nhận của người tiêu dùng đối với hàng ngàn yếu tố gây ảnh hưởng trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

 

 

Vì sao sử dụng Influencer Index?

Influencer Index cung cấp cho các thương hiệu, công ty và chuyên gia tiếp thị một cách để định lượng hóa và định tính hóa cảm nhận của người tiêu dùng. Các khách hàng có thể:

  • Đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với các yếu tố gây ảnh hưởng trong các ngành nghề cụ thể để cung cấp ngữ cảnh.
  • Thường xuyên đánh giá cảm nhận để theo dõi sự thay đổi của nó theo thời gian.
  • Cung cấp chi tiết về phân đoạn khách hàng để hiểu sự khác nhau về cảm nhận trên khắp các phân đoạn thành phần nhân khẩu học và hành vi.

Contact

Email: ap.sales@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Influencer Index?