Thuật Ngữ & Phương Thức


BrandIndex mang đến một lượng lớn các chỉ số thương hiệu tiêu dùng. Sau đây là một mô tả ngắn về các chỉ số mà chúng tôi sử dụng và cách chúng được tính:

Buzz

Cách gọi chỉ số: "Buzz" hoặc "Cảm nghĩ Ròng được tạo ra trên tất cả các phương tiện truyền thông (quảng cáo, tin tức, thông tin truyền miệng)"
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Nếu bạn nghe thấy bất cứ điều gì về thương hiệu trong hai tuần vừa qua, thông qua quảng cáo, tin tức hay thông tin truyền miệng, nội dung của nó là tích cực hay tiêu cực?”

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực.

Nhận thức

Cách gọi chỉ số: “Nhận thức có trợ giúp”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Bạn đã bao giờ nghe thấy thương hiệu này?"

Chỉ số này được cung cấp dưới dạng phần trăm.

Chất lượng*

Cách gọi chỉ số: “Chất lượng”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Sản phẩm có chất lượng cao hay thấp"

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực..

Giá trị*

Cách gọi chỉ số: “Giá trị”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Sản phẩm có giá trị cao hay thấp so với số tiền bạn bỏ ra?"

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực.

Hài lòng*

Cách gọi chỉ số: “Hài lòng”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Bạn là một khách hàng hài lòng hay không hài lòng?"

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực.

Giới thiệu*

Cách gọi chỉ số: “Khả năng được Giới thiệu”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Bạn sẽ giới thiệu thương hiệu này đến một người bạn hay tránh xa thương hiệu này?"

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực.

Danh tiếng*

Cách gọi chỉ số: “Danh tiếng”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Bạn cảm thấy tự hào hay xấu hổ khi làm việc cho thương hiệu này?"

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực.

Ấn tượng*

Cách gọi chỉ số: “Ấn tượng”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: "Nhìn chung, bạn có cảm nghĩ tích cực hay tiêu cực về thương hiệu này?"

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực.

Điểm Chỉ số

Cách gọi chỉ số: “Chỉ số Sức khỏe Thương hiệu Tổng quát”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: Là trung bình cộng của sáu điểm số được đánh dấu sao ở trên - chất lượng, giá trị, hài lòng, giới thiệu, danh tiếng, ấn tượng.  Điểm Chỉ số là một chỉ báo sức khỏe thương hiệu tổng quát.

Điểm ở trên có khoảng từ 100 đến -100 và được tổng hợp bằng cách lấy các phản hồi tích cực trừ đi các phản hồi tiêu cực. Điểm 0 có nghĩa là lượng phản hồi tích cực bằng tiêu cực.

WOM (Thông tin truyền Miệng)

Cách gọi chỉ số: “Thông tin truyền Miệng”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: “Thương hiệu nào sau đây đã được bạn đề cập đến với bạn bè và người thân trong hai tuần qua (nói chuyện trực tiếp, trực tuyến hoặc qua mạng xã hội)?”

Chỉ số này được cung cấp dưới dạng phần trăm.

Ý định Mua

Cách gọi chỉ số: “Ý định Mua”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: “Bạn có nhiều khả năng mua từ thương hiệu nào nhất, trong các thương hiệu sau?”

Chỉ số này được cung cấp dưới dạng phần trăm.

Cân nhắc Mua

Cách gọi chỉ số: “Cân nhắc Mua”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: “Khi bạn đang đi chợ để mua thực phẩm hoặc đồ uống, bạn sẽ cân nhắc mua từ thương hiệu nào trong các thương hiệu sau?”

Chỉ số này được cung cấp dưới dạng phần trăm.

Nhận thức Quảng cáo

Cách gọi chỉ số: “Nhận thức Quảng cáo”
Những gì chúng tôi hỏi trong khảo sát: “Trong số các thương hiệu sau, bạn đã nhìn thấy quảng cáo của thương hiệu nào trong 2 tuần vừa qua?”

Chỉ số này được cung cấp dưới dạng phần trăm.

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.comContact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?