Điều khoản và Điều kiện


Chào mừng đến với YouGov.  Trang web vn.yougov.com (được gọi là "trang web") và (các) ứng dụng di động YouGov hiện có sẵn trên Apple AppStore và cửa hàng điện tử Google Play (được gọi là “Ứng dụng”) được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi YouGov Singapore Pte. Limited ;(số đăng ký kinh doanh 20136781E có văn phòng đăng ký tại 67 Tanjong Pagar Road # 02-01, Singapore 088488) (được gọi là "YouGov", “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”).

Việc sử dụng Trang web và Ứng dụng bao gồm các trang khảo sát và nội dung mà bạn có thể được điều hướng đến (cùng với "Trang web của YouGov") và tư cách thành viên của chương trình nghiên cứu người tiêu dùng do YouGov thành lập và quản trị (được gọi là "YouGov Panel") và việc tham gia vào bất kỳ hoạt động nghiên cứu nào của YouGov như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi ("Các hoạt động của YouGov") được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng này (được gọi là các "Điều khoản").

Vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư và cookie để hiểu cách thức và lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, đối tượng chúng tôi chia sẻ dữ liệu cũng như quyền và lựa chọn của bạn đối với dữ liệu đó

 

1. Công nhận và đồng ý

1.1.         Bằng cách đánh dấu vào mục 'Tôi đồng ý' trong quá trình đăng ký tham gia với tư cách là thành viên của Chương trình YouGov Panel (được gọi là "Thành viên") hoặc bằng cách tham gia vào các Hoạt động của YouGov hoặc bằng cách truy cập và sử dụng Trang web của YouGov, bạn đã đồng ý với những Điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, bạn phải thoát khỏi Trang web YouGov ngay lập tức và/hoặc ngừng tham gia vào Chương trình YouGov Panel của YouGov hoặc các hoạt động của YouGov.

1.2.         YouGov có quyền sửa đổi các Điều khoản này hoặc bất kỳ phần nội dung nào của Điều khoản theo từng thời kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của YouGov hoặc tiếp tục tham gia YouGov Panel hay các Hoạt động của YouGov sau thời điểm các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận các sửa đổi và chấp nhận ràng buộc bằng thỏa thuận bởi các Điều khoản sửa đổi đó.

 

2. Điều khoản tham gia

2.1.         Quy trình Đăng ký YouGov cho các Thành viên YouGov Panel

2.1.1.         Để trở thành Thành viên và tham gia YouGov Panel, bạn cần đăng ký với YouGov và tạo Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu theo quy trình đăng ký được nêu dưới đây (được gọi là "Quy trình Đăng ký YouGov").

2.1.2.         Các Thành viên Tiềm năng phải hoàn thành mẫu đăng ký của YouGov khi muốn tham gia YouGov Panel. Mẫu đăng ký bao gồm:

2.1.2.1.      Mẫu biểu đều có sẵn trên Trang web và Ứng dụng, nhưng cũng có thể bao gồm các mẫu đăng ký được lưu trữ trên các trang web của bên thứ ba;

2.1.2.2.      Mẫu đăng ký được lưu trữ bởi YouGov và được truy cập thông qua các trang web của bên thứ ba; và

2.1.2.3.      Các mẫu đăng ký được truy cập thông qua các đường dẫn trong một email được gửi tới bạn bởi một bên thứ ba hoặc bởi YouGov với điều kiện bạn đã đồng ý nhận các email đó từ các nguồn này.

2.1.4.         Trong mỗi Quá trình Đăng ký YouGov, các Thành viên tiềm năng sẽ được thông báo về bất kỳ điều khoản nào khác ngoài các Điều khoản này – áp dụng cho các thành viên của YouGov Panel.

2.1.5.         Bạn phải đủ 16 tuổi trở lên để tham gia YouGov Panel. 

2.2.         Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

2.2.1.         Song song với việc YouGov cho phép bạn truy cập vào Trang web của YouGov và/hoặc tham gia YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov, bạn cũng đồng ý:

2.2.1.1.      Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn của Quy trình Đăng ký YouGov;

2.2.1.2.      Duy trì và cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân của thành viên bao gồm Hồ sơ Thành viên của Chương trình Nghiên cứu (như bên dưới) để đảm bảo tính trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ; và

2.2.1.3.      Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của YouGov khi tham gia YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov.

2.2.2.         Bạn có quyền truy cập, xóa, cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của mình như được hướng dẫn trong Thông báo về quyền riêng tư và cookie của YouGov. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật, không đầy đủ hoặc không nhất quán với câu trả lời cho các câu hỏi tương tự trước đó hoặc YouGov có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, thì YouGov có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hiện tại của bạn, quyền sử dụng và/hoặc tham gia vào YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov. Ví dụ: nếu theo như phán quyết hợp lý của YouGov, việc bạn tham gia vào các Hoạt động của YouGov liên tục xác định một địa điểm cư trú khác với địa chỉ bạn cung cấp trong Quy trình Đăng ký YouGov, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên hoặc quyền tham gia của bạn vào YouGov Panel. Điều này tùy thuộc vào quyền từ chối trả lời của bạn đối với bất kỳ khảo sát hoặc yêu cầu thông tin nào của Chương trình Nghiên cứu hoặc của YouGov.

2.3.         Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu và Tài khoản YouGov của bạn

2.3.1.         Khi hoàn tất Quy trình Đăng ký YouGov, các Thành viên sẽ được cung cấp một hồ sơ (được gọi là "Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu") và một tài khoản (được gọi là "Tài khoản YouGov") sử dụng cho YouGov Panel và các Hoạt động của YouGov mà qua đó các thành viên có thể nhận được Điểm (như bên dưới).

2.3.2         Mỗi Thành viên của YouGov Panel chỉ được phép có một Hồ sơ Thành viên Panel và một Tài khoản YouGov mà qua đó các thành viên có thể nhận được Điểm. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ Thành viên nào có nhiều Hồ sơ Thành viên Panel và/hoặc Tài khoản YouGov, Thành viên đó có thể bị xóa Hồ sơ thành viên và Tài khoản YouGov (dù là hồ sơ/tài khoán chính hay phụ). Điểm tích lũy tại Tài khoản YouGov phụ không có khả năng chuyển nhượng. YouGov có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

2.3.3.         Mỗi Thành viên chỉ được sử dụng một địa chỉ email duy nhất. (Ví dụ, điều này có nghĩa là các thành viên trong gia đình, có thể không phải ai cũng có tài khoản riêng, sử dụng chung một địa chỉ email được yêu cầu phải có riêng một tài khoản tương ứng với một địa chỉ email riêng biệt.)

2.3.4.         Mỗi Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu và Tài khoản YouGov chỉ được truy cập bởi một Thành viên duy nhất và không được truy cập bởi bất kỳ cá nhân nào khác mà không có sự cho phép và ủy quyền rõ ràng từ YouGov. Bạn đồng ý thông báo ngay cho YouGov khi bạn biết hoặc nghi ngờ có dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn, Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu và/hoặc Tài khoản YouGov hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

2.3.5.         Trong trường hợp một cá nhân khác truy cập vào Tài khoản YouGov của bạn, YouGov có quyền đình chỉ tài khoản của bạn và/hoặc tài khoản cá nhân khác cho đến khi tìm ra biện pháp giải quyết phù hợp. YouGov có quyền lấy lại bất kỳ Điểm hoặc ưu đãi nào khác đã trao cho người dùng truy cập trái phép.

2.3.6.         Thành viên có thể kiếm điểm cho Tài khoản YouGov của họ (được gọi là "Điểm") theo cách thức được quy định chi tiết trên Trang web của YouGov, bao gồm việc hoàn thành Quy trình Đăng ký YouGov và tham gia YouGov Panel và các Hoạt động YouGov liên quan để nhận Điểm. Số lượng Điểm có thể nhận được khi tham gia YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov có liên quan sẽ được thông báo cho Thành viên thông qua các hình thức liên lạc được ủy quyền.

2.3.7.         Trừ khi có thông báo cụ thể khác, Thành viên chỉ nhận được Điểm khi tuân thủ tất cả và mọi hướng dẫn liên quan đến việc kiếm Điểm. Việc Thành viên không tuân thủ các hướng dẫn hoặc quy trình cần thiết có thể dẫn đến việc họ không kiếm được Điểm.

2.3.8.         Điểm nhận được sẽ được ghi lại trong Tài khoản YouGov của bạn, tuy nhiên không thực hiện đổi Điểm cho đến khi Thành viên đã (theo quy định của đoạn 2.3.9 dưới đây) đạt tới một mức hoàn thiện cụ thể đã được thông báo, bên cạnh việc công bố thông tin chi tiết của các giải thưởng có thể áp dụng trong phần Tài khoản trên trang Web… Nếu YouGov đã tiến hành tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản YouGov của bạn vì bất kỳ lý do nào được nêu trong các Điều khoản này, bạn sẽ không đổi được điểm nào.

2.3.9.         YouGov có quyền thay đổi phạm vi Hoạt động của YouGov và YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov có liên quan mà theo đó, Thành viên có thể có đủ điều kiện nhận Điểm, cũng như có quyền thay đổi tần suất mời tham dự các hoạt động đó. YouGov cũng có quyền thay đổi mức Điểm cần thiết trước khi số Điểm đó được quy đổi.

2.3.10.     Không thể chuyển Điểm sang Tài khoản YouGov khác hoặc gộp chung dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm hành vi bán hoặc trao đổi Điểm. Điểm không có giá trị như tiền mặt và không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đổi phần thưởng chỉ định.

2.3.11.     YouGov có toàn quyền trong việc điều chỉnh nâng hoặc hạ Tài khoản YouGov của Thành viên khi phát sinh những lỗi mà Thành viên chấp nhận hoặc nghi vấn gian lận.

2.3.12.     YouGov có quyền chấm dứt bất kỳ Tài khoản YouGov nào không hoạt động trong vòng từ 12 tháng trở lên. ‘Không hoạt động’ nghĩa là khi một Thành viên không tham gia YouGov Panel hoặc bất kỳ Hoạt động YouGov nào có liên quan trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó. YouGov sẽ cố gắng liên hệ với Thành viên, qua địa chỉ email được chỉ định, nếu Tài khoản YouGov của Thành viên đó có nguy cơ bị chấm dứt do không hoạt động. Nếu Thành viên không có phản hồi thỏa đáng, Tài khoản YouGov sẽ bị chấm dứt và toàn bộ Điểm chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ.

2.4.         Thư mời tham gia khảo sát

2.4.1.         Bạn chấp nhận rằng:

2.4.1.1          nếu bạn đăng ký tham gia YouGov Panel, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể gửi email và thông báo mời bạn tham gia khảo sát cho các dự án nghiên cứu, thông qua Trang web hoặc Ứng dụng hoặc trực tiếp; và

2.4.1.2          nếu muốn ngừng nhận email và thông báo, bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình theo quy định tại mục 6.1 của Điều khoản này.

 

3 Phần thưởng khảo sát

3.1.         YouGov có thể yêu cầu bạn tham gia Hoạt động của YouGov để quay số trúng thưởng hoặc có thể cho phép bạn sử dụng Điểm của mình để quay số trúng thưởng. Chương trình quay số trúng thưởng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện tương ứng được chỉ định và công bố riêng cho từng đợt.

 

4 Liên kết Giới thiệu

4.1.         Bạn có thể kiếm thêm Điểm bằng cách giới thiệu YouGov Panel với bạn bè và người thân trong gia đình bằng cách gửi đến họ liên kết duy nhất mà chúng tôi cung cấp cho bạn để dùng cho việc giới thiệu (“Liên kết Giới thiệu”) Các điều kiện kèm theo để nhận Điểm thêm được giải thích rõ trong mục Tài khoản của Trang web và Ứng dụng. Khi giới thiệu Thành viên Panel mới, bạn không được tỏ ra hoặc tuyên bố là người đại diện cho YouGov, đồng thời, không được gây nhầm lẫn hoặc lừa dối các Thành viên tiềm năng sử dụng Liên kết Giới thiệu của bạn để tham gia. Bạn phải làm rõ với Thành viên tiềm năng mà bạn giới thiệu rằng họ sẽ sử dụng Liên kết Giới thiệu duy nhất của bạn và bạn sẽ nhận được Điểm nếu họ tham gia YouGov Panel thông qua Liên kết Giới thiệu của bạn.

 

5 Nội dung Người dùng

5.1.         Khi sử dụng Trang web YouGov và tham gia Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel, bạn có thể phải gửi các phản hồi khảo sát và nội dung khác cho chúng tôi ("Nội dung Người dùng") mà những người dùng khác của Trang web YouGov đều có thể nhìn thấy.

5.2.         Bạn chấp nhận Nội dung Người dùng do bạn cung cấp là trách nhiệm của riêng bạn. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải YouGov, phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho tất cả các Nội dung Người dùng mà bạn tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc những hình thức truyền tải khác thông qua việc bạn sử dụng Trang web YouGov hoặc tham gia vào bất kỳ Hoạt động nào của YouGov hoặc YouGov Panel.

5.3.         YouGov không kiểm soát hoặc sàng lọc trước Nội dung Người dùng được đăng trên Trang web của YouGov và không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung Người dùng, và do đó không chịu trách nhiệm đối với Nội dung người dùng.

5.4.         Bạn hiểu rằng, bằng cách sử dụng Trang web của YouGov, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung Người dùng và đồng ý với việc bạn sẽ phải đánh giá cũng như chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm mọi sự tin cậy vào tính chính xác, tính hoàn chỉnh hoặc tính hữu dụng của nội dung. Bất kể quy định trên, YouGov có toàn quyền từ chối, chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào, cho dù nội dung đó có vi phạm các Điều khoản này hay không.

5.5.         Đối với tất cả Nội dung Người dùng mà bạn lựa chọn gửi đến chúng tôi (bao gồm Nội dung Người dùng bạn đăng trên Trang web của YouGov), bạn đã cấp cho YouGov một giấy phép không mất tiền bản quyền, không thời hạn, không thể hủy ngang, không độc quyền (với quyền cấp phép) và cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, xuất bản, dịch, tạo ra sản phẩm phái sinh, khai thác, trình bày và hiển thị Nội dung Người dùng (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và/hoặc đưa vào những sản phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ được biết đến ở thời điểm hiện tại hoặc phát triển trong tương lai, cho bất kỳ mục đích nào.

5.6.         Trong quá trình sử dụng Trang web của YouGov và/hoặc tham gia vào Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel, bạn đồng ý không:

5.6.1.         Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải mọi thông tin bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào tại Hoa Kỳ hoặc tại Tiểu bang, hoặc tại quốc gia nơi bạn cư trú;

5.6.2    Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải mọi thông tin mang tính phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, quấy rối, khiêu dâm, phân biệt đối xử, mang tính đả kích, có mục đích khơi dậy lòng hận thù hoặc bị từ chối theo quy định riêng của chúng tôi;

5.6.3.         Mạo danh bất kỳ người nào (dù còn sống hay đã mất) hoặc thực thể;

5.6.4.         Giả mạo tiêu đề hoặc thay đổi danh tính để giấu diếm nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được đăng tải thông qua Trang web YouGov hoặc được cung cấp trong quá trình tham gia vào Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel;

5.6.5.         Tải lên, đăng, liên kết đến hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào mà bạn không có quyền truyền tải;

5.6.6.         Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, "thư rác", "thư dây chuyền", "email lừa đảo", "mô hình lừa đảo dạng kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác;

5.6.7.         Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;

5.6.8.         Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu riêng tư của các cá nhân khác; hoặc

5.6.9.         Cố gắng gửi nhiều hơn một phiếu bầu cho mỗi khảo sát hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động đến kết quả hợp lệ đạt được thông qua Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel.

 

6 Chấm dứt tư cách thành viên của bạn

6.1.         Vui lòng liên hệ với YouGov nếu bạn không còn muốn là một Thành viên. YouGov sẽ chấm dứt tài khoản của bạn và tạm dừng liên lạc trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo muốn chấm dứt tư cách thành viên từ bạn. Chính vì vậy, bạn chấp nhận và đồng ý rằng nếu chấm dứt tư cách thành viên, bạn có thể nhận được email từ YouGov trong khoảng thời gian 7 ngày kể từ sau thông báo của bạn. Nếu bạn quyết định chấm dứt bằng tùy chọn 'Hủy đăng ký' trên trang Tài khoản YouGov của mình, bạn sẽ giữ lại mọi Điểm đã kiếm được trước đó, bạn sẽ không nhận được email và thông báo từ YouGov cũng như không thể tham gia YouGov Panel hoặc mọi Hoạt động của YouGov trừ khi và cho đến khi bạn kích hoạt lại tài khoản YouGov của mình. Nếu bạn yêu cầu xóa Tài khoản YouGov, bạn sẽ bị mất tất cả Điểm đã kiếm được trước đó và không thể kích hoạt lại Tài khoản YouGov của bạn.  Chúng tôi sẽ xóa mọi hồ sơ theo yêu cầu ngoại trừ một số dữ liệu nhất định được lưu giữ theo quy định của luật pháp địa phương về yêu cầu lưu giữ hồ sơ kinh doanh.

6.2.         Bạn đồng ý rằng YouGov, có toàn quyền chấm dứt hoặc đình chỉ Tư cách Thành viên YouGov hay việc bạn tham gia vào bất kỳ Hoạt động YouGov hoặc YouGov Panel nào, hoặc xóa hay gỡ bỏ mọi Nội dung Người dùng, với bất kỳ lý do, bao gồm, nhưng không giới hạn, về việc không sử dụng hoặc nếu YouGov tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với nội dung hoặc tinh thần của các Điều khoản này.

6.3.         Bạn đồng ý rằng YouGov có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel theo bất kỳ quy định nào trong điều khoản này mà không cần thông báo, cũng như chấp nhận và đồng ý rằng YouGov có thể ngay lập tức hủy đăng ký Thành viên của bạn và/hoặc ngăn chặn bạn truy cập Hoạt động của YouGov và YouGov Panel. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng YouGov sẽ không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Hoạt động của YouGov và YouGov Panel.

6.4.         YouGov có quyền chấm dứt YouGov Panel hoặc Trang web YouGov bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này và trừ khi được quy định cụ thể, không Thành viên nào có thể lấy lại Điểm Tài khoản YouGov.

 

7 Nghĩa vụ hoàn trả

7.1.         Bạn đồng ý hoàn trả đầy đủ cho YouGov và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của YouGov từ và đối với bất kỳ và tất cả khoản nợ, thiệt hại, mất mát, khiếu nại (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) mà mỗi người trong số họ phải chịu hoặc gặp phải khi bạn sử dụng Trang web YouGov, cung cấp Nội dung Người dùng hoặc tham gia vào Hoạt động YouGov hay YouGov Panel dưới mọi hình thức, hoặc do bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản nào mà bạn hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện thông qua Hồ sơ Thành viên Panel hoặc Tài khoản YouGov của bạn là kết quả từ sự sơ suất của bạn.

 

8 Trang web của bên thứ ba

8.1.         Liên kết trong Trang web của YouGov có thể cho phép bạn rời khỏi Trang web của YouGov và đi đến (các) trang web khác ("Trang được Liên kết"). Trang được Liên kết không chịu sự kiểm soát của YouGov và YouGov không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang được Liên kết nào hoặc mọi liên kết trong trang được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào đối với các trang web đó. YouGov không chịu trách nhiệm cho việc truyền phát web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào từ bất kỳ Trang được Liên kết nào. YouGov chỉ cung cấp các liên kết này để thuận tiện cho bạn và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là YouGov chứng thực cho trang web hay có bất kỳ liên hệ nào với nhà điều hành của những trang web này.

 

9 Sở hữu trí tuệ

9.1.         Trang web và Ứng dụng cùng tất cả các trang và nội dung trong Trang web của YouGov, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, văn bản, đồ họa, âm thanh, video, hình ảnh, phần mềm, phát minh, khảo sát, logo hoặc các tài liệu khác (“Tài liệu”) là tài sản trí tuệ của, hoặc được ủy quyền sử dụng bởi, YouGov và người cấp phép, đối tác kinh doanh và chi nhánh của YouGov, bao gồm tất cả các nhãn hiệu đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế, quyền cơ sở dữ liệu và bí mật thương mại ẩn chứa bên trong. Việc biên soạn, sắp xếp và hiển thị nội dung cũng như tất cả các phần mềm và phát minh được sử dụng trên và liên quan đến Trang web YouGov là tài sản độc quyền của YouGov. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản, bạn không được sửa đổi, sao chép, tạo ra sản phẩm phái sinh, tái bản, hiển thị, tải lên, đăng, truyền, phân phối hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào nội dung sẵn có trên Trang web hoặc Ứng dụng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của YouGov.

 

10 Điều khoản quan trọng khác

10.1.     Thông báo liên quan đến các Điều khoản này. Tất cả các thông báo của YouGov tới Thành viên sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định do Thành viên cung cấp trong Quá trình Đăng ký YouGov.

10.2    Nếu tòa án thấy một phần của Điều khoản này bất hợp pháp hoặc không hợp lệ, phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Mỗi mục trong Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng một mục trong Điều khoản là bất hợp pháp thì các mục còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

10.3    Dựa vào Điều khoản .  Chúng tôi dự định dựa vào Điều khoản bằng văn bản này và bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong đó liên quan đến vấn đề của bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên.  Chúng tôi và bạn sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều khoản này.

10.4    Sự kiện hoặc trường hợp vượt quá tầm kiểm soát.  Nếu chúng tôi bị ngăn chặn hoặc trì hoãn việc tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản này bởi bất kỳ điều gì mà bạn (hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn) thực hiện hoặc không thực hiện hoặc trong sự kiện hoặc hoàn cảnh nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình để tránh vi phạm Điều khoản này. Ví dụ: hỏa hoạn, lũ lụt và các hành vi tôn giáo, đình công, tranh chấp thương mại, hạn chế nhập khẩu hoặc xuất khẩu, bạo loạn, tai nạn, gián đoạn cung cấp năng lượng, dân biến, hành động khủng bố hoặc chiến tranh.

10.5    'Bao gồm' và các hình thức biểu đạt tương tự.  Trong Điều khoản này, các từ xuất hiện sau biểu đạt 'bao gồm', 'gồm', 'khác', 'ví dụ', 'chẳng hạn như' hoặc 'cụ thể' (hoặc bất kỳ hình thức biểu đạt tương tự nào) sẽ không giới hạn nghĩa của các từ xuất hiện trước đó.

10.6    Chúng tôi có thể chuyển Thỏa thuận này đến một người khác. Chúng tôi có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của Điều khoản này cho một tổ chức khác. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để liên hệ và thông báo với bạn về việc chuyển giao này. Nếu bạn không hài lòng với việc chuyển giao, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chấm dứt tư cách thành viên của bạn trong vòng 14 ngày kể từ khi chúng tôi thông báo cho bạn về việc chuyển giao.

10.7    Bạn cần phải được chúng tôi chấp thuận để chuyển nhượng quyền cho người khác.  Bạn chỉ có thể chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này khi có sự động ý bằng văn bản của chúng tôi.

10.8    Không ai có quyền theo Điều khoản này. Thỏa thuận được thực hiện theo Điều khoản này là giữa bạn và chúng tôi. Không một cá nhân nào khác có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào. Không ai trong chúng ta cần đến sự đồng ý của bất kỳ người nào khác để chấm dứt thỏa thuận giữa hai bên hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản này.

10.9    Ngôn ngữ.  Điều khoản này có thể được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, phiên bản. Tiếng Việt của Điều khoản này sẽ được sử dụng.  Mọi thỏa thuận giữa chúng ta sẽ được ký kết bằng Tiếng Việt.

10.10  Ngay cả khi chúng tôi trì hoãn thực thi Hợp đồng, chúng tôi vẫn có thể thực thi sau. Nếu chúng tôi không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì ngay lập tức theo Điều khoản này, hoặc nếu chúng tôi trì hoãn việc thực hiện các biện pháp chống lại bạn sau khi phá vỡ Hợp đồng thì không có nghĩa là bạn không phải làm những điều này và hành động trên sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp chống lại bạn trong tương lai.

10.11  Luật pháp áp dụng cho Điều khoản này để bạn có thể đưa ra các thủ tục tố tụng pháp lý và văn bản hành động pháp lý tập thể.

Thỏa thuận này tuân thủ và sẽ được áp dụng theo luật pháp Việt Nam, địa điểm kinh doanh chính của YouGov, mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Bạn đồng ý đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại YouGov, độc quyền tại tòa án Việt Nam.

Hiệu quảNgày 18 tháng 4 năm 2019