Điều khoản và Điều kiện


Chào mừng đến với YouGov.  Trang web vn.yougov.com (được gọi là "trang web") và (các) ứng dụng di động YouGov hiện có sẵn trên Apple AppStore và cửa hàng điện tử Google Play (được gọi là “Ứng dụng”) được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi YouGov Singapore Pte. Limited ;(số đăng ký kinh doanh 20136781E có văn phòng đăng ký tại 67 Tanjong Pagar Road # 02-01, Singapore 088488) (được gọi là "YouGov", “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”).

Việc sử dụng Trang web và Ứng dụng bao gồm các trang khảo sát và nội dung mà bạn có thể được điều hướng đến (cùng với "Trang web của YouGov") và tư cách thành viên của chương trình nghiên cứu người tiêu dùng do YouGov thành lập và quản trị (được gọi là "YouGov Panel") và việc tham gia vào bất kỳ hoạt động nghiên cứu nào của YouGov như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi ("Các hoạt động của YouGov") được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng này (được gọi là các "Điều khoản").

Vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư và cookie để hiểu cách thức và lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, đối tượng chúng tôi chia sẻ dữ liệu cũng như quyền và lựa chọn của bạn đối với dữ liệu đó

 

1. Công nhận và đồng ý

1.1.         Bằng cách đánh dấu vào mục 'Tôi đồng ý' trong quá trình đăng ký tham gia với tư cách là thành viên của Chương trình YouGov Panel (được gọi là "Thành viên") hoặc bằng cách tham gia vào các Hoạt động của YouGov hoặc bằng cách truy cập và sử dụng Trang web của YouGov, bạn đã đồng ý với những Điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, bạn phải thoát khỏi Trang web YouGov ngay lập tức và/hoặc ngừng tham gia vào Chương trình YouGov Panel của YouGov hoặc các hoạt động của YouGov.

1.2.         YouGov có quyền sửa đổi các Điều khoản này hoặc bất kỳ phần nội dung nào của Điều khoản theo từng thời kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của YouGov hoặc tiếp tục tham gia YouGov Panel hay các Hoạt động của YouGov sau thời điểm các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận các sửa đổi và chấp nhận ràng buộc bằng thỏa thuận bởi các Điều khoản sửa đổi đó.

 

2. Điều khoản tham gia

2.1.         Quy trình Đăng ký YouGov cho các Thành viên YouGov Panel

2.1.1.         Để trở thành Thành viên và tham gia YouGov Panel, bạn cần đăng ký với YouGov và tạo Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu theo quy trình đăng ký được nêu dưới đây (được gọi là "Quy trình Đăng ký YouGov").

2.1.2.         Các Thành viên Tiềm năng phải hoàn thành mẫu đăng ký của YouGov khi muốn tham gia YouGov Panel. Mẫu đăng ký bao gồm:

2.1.2.1.      Mẫu biểu đều có sẵn trên Trang web và Ứng dụng, nhưng cũng có thể bao gồm các mẫu đăng ký được lưu trữ trên các trang web của bên thứ ba;

2.1.2.2.      Mẫu đăng ký được lưu trữ bởi YouGov và được truy cập thông qua các trang web của bên thứ ba; và

2.1.2.3.      Các mẫu đăng ký được truy cập thông qua các đường dẫn trong một email được gửi tới bạn bởi một bên thứ ba hoặc bởi YouGov với điều kiện bạn đã đồng ý nhận các email đó từ các nguồn này.

2.1.4.         Trong mỗi Quá trình Đăng ký YouGov, các Thành viên tiềm năng sẽ được thông báo về bất kỳ điều khoản nào khác ngoài các Điều khoản này – áp dụng cho các thành viên của YouGov Panel.

2.1.5.         Bạn phải đủ 16 tuổi trở lên để tham gia YouGov Panel. 

2.2.         Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

2.2.1.         Song song với việc YouGov cho phép bạn truy cập vào Trang web của YouGov và/hoặc tham gia YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov, bạn cũng đồng ý:

2.2.1.1.      Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn của Quy trình Đăng ký YouGov;

2.2.1.2.      Duy trì và cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân của thành viên bao gồm Hồ sơ Thành viên của Chương trình Nghiên cứu (như bên dưới) để đảm bảo tính trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ; và

2.2.1.3.      Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu của YouGov khi tham gia YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov.

2.2.2.         Bạn có quyền truy cập, xóa, cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của mình như được hướng dẫn trong Thông báo về quyền riêng tư và cookie của YouGov. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật, không đầy đủ hoặc không nhất quán với câu trả lời cho các câu hỏi tương tự trước đó hoặc YouGov có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, thì YouGov có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hiện tại của bạn, quyền sử dụng và/hoặc tham gia vào YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov. Ví dụ: nếu theo như phán quyết hợp lý của YouGov, việc bạn tham gia vào các Hoạt động của YouGov liên tục xác định một địa điểm cư trú khác với địa chỉ bạn cung cấp trong Quy trình Đăng ký YouGov, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên hoặc quyền tham gia của bạn vào YouGov Panel. Điều này tùy thuộc vào quyền từ chối trả lời của bạn đối với bất kỳ khảo sát hoặc yêu cầu thông tin nào của Chương trình Nghiên cứu hoặc của YouGov.

2.3.         Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu và Tài khoản YouGov của bạn

2.3.1.         Khi hoàn tất Quy trình Đăng ký YouGov, các Thành viên sẽ được cung cấp một hồ sơ (được gọi là "Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu") và một tài khoản (được gọi là "Tài khoản YouGov") sử dụng cho YouGov Panel và các Hoạt động của YouGov mà qua đó các thành viên có thể nhận được Điểm (như bên dưới).

2.3.2         Mỗi Thành viên của YouGov Panel chỉ được phép có một Hồ sơ Thành viên Panel và một Tài khoản YouGov mà qua đó các thành viên có thể nhận được Điểm. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ Thành viên nào có nhiều Hồ sơ Thành viên Panel và/hoặc Tài khoản YouGov, Thành viên đó có thể bị xóa Hồ sơ thành viên và Tài khoản YouGov (dù là hồ sơ/tài khoán chính hay phụ). Điểm tích lũy tại Tài khoản YouGov phụ không có khả năng chuyển nhượng. YouGov có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

2.3.3.         Mỗi Thành viên chỉ được sử dụng một địa chỉ email duy nhất. (Ví dụ, điều này có nghĩa là các thành viên trong gia đình, có thể không phải ai cũng có tài khoản riêng, sử dụng chung một địa chỉ email được yêu cầu phải có riêng một tài khoản tương ứng với một địa chỉ email riêng biệt.)

2.3.4.         Mỗi Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu và Tài khoản YouGov chỉ được truy cập bởi một Thành viên duy nhất và không được truy cập bởi bất kỳ cá nhân nào khác mà không có sự cho phép và ủy quyền rõ ràng từ YouGov. Bạn đồng ý thông báo ngay cho YouGov khi bạn biết hoặc nghi ngờ có dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn, Hồ sơ Thành viên Chương trình Nghiên cứu và/hoặc Tài khoản YouGov hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

2.3.5.         Trong trường hợp một cá nhân khác truy cập vào Tài khoản YouGov của bạn, YouGov có quyền đình chỉ tài khoản của bạn và/hoặc tài khoản cá nhân khác cho đến khi tìm ra biện pháp giải quyết phù hợp. YouGov có quyền lấy lại bất kỳ Điểm hoặc ưu đãi nào khác đã trao cho người dùng truy cập trái phép.

2.3.6.         Thành viên có thể kiếm điểm cho Tài khoản YouGov của họ (được gọi là "Điểm") theo cách thức được quy định chi tiết trên Trang web của YouGov, bao gồm việc hoàn thành Quy trình Đăng ký YouGov và tham gia YouGov Panel và các Hoạt động YouGov liên quan để nhận Điểm. Số lượng Điểm có thể nhận được khi tham gia YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov có liên quan sẽ được thông báo cho Thành viên thông qua các hình thức liên lạc được ủy quyền.

2.3.7.         Trừ khi có thông báo cụ thể khác, Thành viên chỉ nhận được Điểm khi tuân thủ tất cả và mọi hướng dẫn liên quan đến việc kiếm Điểm. Việc Thành viên không tuân thủ các hướng dẫn hoặc quy trình cần thiết có thể dẫn đến việc họ không kiếm được Điểm.

2.3.8.         Điểm nhận được sẽ được ghi lại trong Tài khoản YouGov của bạn, tuy nhiên không thực hiện đổi Điểm cho đến khi Thành viên đã (theo quy định của đoạn 2.3.9 dưới đây) đạt tới một mức hoàn thiện cụ thể đã được thông báo, bên cạnh việc công bố thông tin chi tiết của các giải thưởng có thể áp dụng trong phần Tài khoản trên trang Web… Nếu YouGov đã tiến hành tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản YouGov của bạn vì bất kỳ lý do nào được nêu trong các Điều khoản này, bạn sẽ không đổi được điểm nào.

2.3.9.         YouGov có quyền thay đổi phạm vi Hoạt động của YouGov và YouGov Panel hoặc các Hoạt động của YouGov có liên quan mà theo đó, Thành viên có thể có đủ điều kiện nhận Điểm, cũng như có quyền thay đổi tần suất mời tham dự các hoạt động đó. YouGov cũng có quyền thay đổi mức Điểm cần thiết trước khi số Điểm đó được quy đổi.

2.3.10.     Không thể chuyển Điểm sang Tài khoản YouGov khác hoặc gộp chung dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm hành vi bán hoặc trao đổi Điểm. Điểm không có giá trị như tiền mặt và không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đổi phần thưởng chỉ định.

2.3.11.     YouGov có toàn quyền trong việc điều chỉnh nâng hoặc hạ Tài khoản YouGov của Thành viên khi phát sinh những lỗi mà Thành viên chấp nhận hoặc nghi vấn gian lận.

2.3.12.     YouGov có quyền chấm dứt bất kỳ Tài khoản YouGov nào không hoạt động trong vòng từ 12 tháng trở lên. ‘Không hoạt động’ nghĩa là khi một Thành viên không tham gia YouGov Panel hoặc bất kỳ Hoạt động YouGov nào có liên quan trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó. YouGov sẽ cố gắng liên hệ với Thành viên, qua địa chỉ email được chỉ định, nếu Tài khoản YouGov của Thành viên đó có nguy cơ bị chấm dứt do không hoạt động. Nếu Thành viên không có phản hồi thỏa đáng, Tài khoản YouGov sẽ bị chấm dứt và toàn bộ Điểm chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ.

2.4.         Thư mời tham gia khảo sát

2.4.1.         Bạn chấp nhận rằng:

2.4.1.1          nếu bạn đăng ký tham gia YouGov Panel, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể gửi email và thông báo mời bạn tham gia khảo sát cho các dự án nghiên cứu, thông qua Trang web hoặc Ứng dụng hoặc trực tiếp; và

2.4.1.2          nếu muốn ngừng nhận email và thông báo, bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình theo quy định tại mục 6.1 của Điều khoản này.

 

3 Phần thưởng khảo sát

3.1.         YouGov có thể yêu cầu bạn tham gia Hoạt động của YouGov để quay số trúng thưởng hoặc có thể cho phép bạn sử dụng Điểm của mình để quay số trúng thưởng. Chương trình quay số trúng thưởng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện tương ứng được chỉ định và công bố riêng cho từng đợt.

 

4 Liên kết Giới thiệu

4.1.         Bạn có thể kiếm thêm Điểm bằng cách giới thiệu YouGov Panel với bạn bè và người thân trong gia đình bằng cách gửi đến họ liên kết duy nhất mà chúng tôi cung cấp cho bạn để dùng cho việc giới thiệu (“Liên kết Giới thiệu”) Các điều kiện kèm theo để nhận Điểm thêm được giải thích rõ trong mục Tài khoản của Trang web và Ứng dụng. Khi giới thiệu Thành viên Panel mới, bạn không được tỏ ra hoặc tuyên bố là người đại diện cho YouGov, đồng thời, không được gây nhầm lẫn hoặc lừa dối các Thành viên tiềm năng sử dụng Liên kết Giới thiệu của bạn để tham gia. Bạn phải làm rõ với Thành viên tiềm năng mà bạn giới thiệu rằng họ sẽ sử dụng Liên kết Giới thiệu duy nhất của bạn và bạn sẽ nhận được Điểm nếu họ tham gia YouGov Panel thông qua Liên kết Giới thiệu của bạn.

 

5 Nội dung Người dùng

5.1.         Khi sử dụng Trang web YouGov và tham gia Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel, bạn có thể phải gửi các phản hồi khảo sát và nội dung khác cho chúng tôi ("Nội dung Người dùng") mà những người dùng khác của Trang web YouGov đều có thể nhìn thấy.

5.2.         Bạn chấp nhận Nội dung Người dùng do bạn cung cấp là trách nhiệm của riêng bạn. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải YouGov, phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho tất cả các Nội dung Người dùng mà bạn tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc những hình thức truyền tải khác thông qua việc bạn sử dụng Trang web YouGov hoặc tham gia vào bất kỳ Hoạt động nào của YouGov hoặc YouGov Panel.

5.3.         YouGov không kiểm soát hoặc sàng lọc trước Nội dung Người dùng được đăng trên Trang web của YouGov và không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung Người dùng, và do đó không chịu trách nhiệm đối với Nội dung người dùng.

5.4.         Bạn hiểu rằng, bằng cách sử dụng Trang web của YouGov, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung Người dùng và đồng ý với việc bạn sẽ phải đánh giá cũng như chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm mọi sự tin cậy vào tính chính xác, tính hoàn chỉnh hoặc tính hữu dụng của nội dung. Bất kể quy định trên, YouGov có toàn quyền từ chối, chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào, cho dù nội dung đó có vi phạm các Điều khoản này hay không.

5.5.         Đối với tất cả Nội dung Người dùng mà bạn lựa chọn gửi đến chúng tôi (bao gồm Nội dung Người dùng bạn đăng trên Trang web của YouGov), bạn đã cấp cho YouGov một giấy phép không mất tiền bản quyền, không thời hạn, không thể hủy ngang, không độc quyền (với quyền cấp phép) và cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, xuất bản, dịch, tạo ra sản phẩm phái sinh, khai thác, trình bày và hiển thị Nội dung Người dùng (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và/hoặc đưa vào những sản phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ được biết đến ở thời điểm hiện tại hoặc phát triển trong tương lai, cho bất kỳ mục đích nào.

5.6.         Trong quá trình sử dụng Trang web của YouGov và/hoặc tham gia vào Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel, bạn đồng ý không:

5.6.1.         Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải mọi thông tin bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào tại Hoa Kỳ hoặc tại Tiểu bang, hoặc tại quốc gia nơi bạn cư trú;

5.6.2    Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải mọi thông tin mang tính phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, quấy rối, khiêu dâm, phân biệt đối xử, mang tính đả kích, có mục đích khơi dậy lòng hận thù hoặc bị từ chối theo quy định riêng của chúng tôi;

5.6.3.         Mạo danh bất kỳ người nào (dù còn sống hay đã mất) hoặc thực thể;

5.6.4.         Giả mạo tiêu đề hoặc thay đổi danh tính để giấu diếm nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được đăng tải thông qua Trang web YouGov hoặc được cung cấp trong quá trình tham gia vào Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel;

5.6.5.         Tải lên, đăng, liên kết đến hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào mà bạn không có quyền truyền tải;

5.6.6.         Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo, tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, "thư rác", "thư dây chuyền", "email lừa đảo", "mô hình lừa đảo dạng kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác;

5.6.7.         Tải lên, đăng, liên kết đến, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc bất kỳ máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;

5.6.8.         Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu riêng tư của các cá nhân khác; hoặc

5.6.9.         Cố gắng gửi nhiều hơn một phiếu bầu cho mỗi khảo sát hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động đến kết quả hợp lệ đạt được thông qua Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel.

 

6 Chấm dứt tư cách thành viên của bạn

6.1.         Vui lòng liên hệ với YouGov nếu bạn không còn muốn là một Thành viên. YouGov sẽ chấm dứt tài khoản của bạn và tạm dừng liên lạc trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo muốn chấm dứt tư cách thành viên từ bạn. Chính vì vậy, bạn chấp nhận và đồng ý rằng nếu chấm dứt tư cách thành viên, bạn có thể nhận được email từ YouGov trong khoảng thời gian 7 ngày kể từ sau thông báo của bạn. Nếu bạn quyết định chấm dứt bằng tùy chọn 'Hủy đăng ký' trên trang Tài khoản YouGov của mình, bạn sẽ giữ lại mọi Điểm đã kiếm được trước đó, bạn sẽ không nhận được email và thông báo từ YouGov cũng như không thể tham gia YouGov Panel hoặc mọi Hoạt động của YouGov trừ khi và cho đến khi bạn kích hoạt lại tài khoản YouGov của mình. Nếu bạn yêu cầu xóa Tài khoản YouGov, bạn sẽ bị mất tất cả Điểm đã kiếm được trước đó và không thể kích hoạt lại Tài khoản YouGov của bạn.  Chúng tôi sẽ xóa mọi hồ sơ theo yêu cầu ngoại trừ một số dữ liệu nhất định được lưu giữ theo quy định của luật pháp địa phương về yêu cầu lưu giữ hồ sơ kinh doanh.

6.2.         Bạn đồng ý rằng YouGov, có toàn quyền chấm dứt hoặc đình chỉ Tư cách Thành viên YouGov hay việc bạn tham gia vào bất kỳ Hoạt động YouGov hoặc YouGov Panel nào, hoặc xóa hay gỡ bỏ mọi Nội dung Người dùng, với bất kỳ lý do, bao gồm, nhưng không giới hạn, về việc không sử dụng hoặc nếu YouGov tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với nội dung hoặc tinh thần của các Điều khoản này.

6.3.         Bạn đồng ý rằng YouGov có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panel theo bất kỳ quy định nào trong điều khoản này mà không cần thông báo, cũng như chấp nhận và đồng ý rằng YouGov có thể ngay lập tức hủy đăng ký Thành viên của bạn và/hoặc ngăn chặn bạn truy cập Hoạt động của YouGov và YouGov Panel. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng YouGov sẽ không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Hoạt động của YouGov và YouGov Panel.

6.4.         YouGov có quyền chấm dứt YouGov Panel hoặc Trang web YouGov bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này và trừ khi được quy định cụ thể, không Thành viên nào có thể lấy lại Điểm Tài khoản YouGov.

 

7 Nghĩa vụ hoàn trả

7.1.         Bạn đồng ý hoàn trả đầy đủ cho YouGov và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của YouGov từ và đối với bất kỳ và tất cả khoản nợ, thiệt hại, mất mát, khiếu nại (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) mà mỗi người trong số họ phải chịu hoặc gặp phải khi bạn sử dụng Trang web YouGov, cung cấp Nội dung Người dùng hoặc tham gia vào Hoạt động YouGov hay YouGov Panel dưới mọi hình thức, hoặc do bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản nào mà bạn hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện thông qua Hồ sơ Thành viên Panel hoặc Tài khoản YouGov của bạn là kết quả từ sự sơ suất của bạn.

 

8 Trang web của bên thứ ba

8.1.         Liên kết trong Trang web của YouGov có thể cho phép bạn rời khỏi Trang web của YouGov và đi đến (các) trang web khác ("Trang được Liên kết"). Trang được Liên kết không chịu sự kiểm soát của YouGov và YouGov không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang được Liên kết nào hoặc mọi liên kết trong trang được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào đối với các trang web đó. YouGov không chịu trách nhiệm cho việc truyền phát web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào từ bất kỳ Trang được Liên kết nào. YouGov chỉ cung cấp các liên kết này để thuận tiện cho bạn và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là YouGov chứng thực cho trang web hay có bất kỳ liên hệ nào với nhà điều hành của những trang web này.

 

9 Sở hữu trí tuệ

9.1.         Trang web và Ứng dụng cùng tất cả các trang và nội dung trong Trang web của YouGov, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, văn bản, đồ họa, âm thanh, video, hình ảnh, phần mềm, phát minh, khảo sát, logo hoặc các tài liệu khác (“Tài liệu”) là tài sản trí tuệ của, hoặc được ủy quyền sử dụng bởi, YouGov và người cấp phép, đối tác kinh doanh và chi nhánh của YouGov, bao gồm tất cả các nhãn hiệu đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế, quyền cơ sở dữ liệu và bí mật thương mại ẩn chứa bên trong. Việc biên soạn, sắp xếp và hiển thị nội dung cũng như tất cả các phần mềm và phát minh được sử dụng trên và liên quan đến Trang web YouGov là tài sản độc quyền của YouGov. Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản, bạn không được sửa đổi, sao chép, tạo ra sản phẩm phái sinh, tái bản, hiển thị, tải lên, đăng, truyền, phân phối hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào nội dung sẵn có trên Trang web hoặc Ứng dụng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của YouGov.

 

10 Điều khoản quan trọng khác

10.1.     Thông báo liên quan đến các Điều khoản này. Tất cả các thông báo của YouGov tới Thành viên sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định do Thành viên cung cấp trong Quá trình Đăng ký YouGov.

10.2    Nếu tòa án thấy một phần của Điều khoản này bất hợp pháp hoặc không hợp lệ, phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Mỗi mục trong Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng một mục trong Điều khoản là bất hợp pháp thì các mục còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

10.3    Dựa vào Điều khoản .  Chúng tôi dự định dựa vào Điều khoản bằng văn bản này và bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong đó liên quan đến vấn đề của bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên.  Chúng tôi và bạn sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều khoản này.

10.4    Sự kiện hoặc trường hợp vượt quá tầm kiểm soát.  Nếu chúng tôi bị ngăn chặn hoặc trì hoãn việc tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản này bởi bất kỳ điều gì mà bạn (hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn) thực hiện hoặc không thực hiện hoặc trong sự kiện hoặc hoàn cảnh nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình để tránh vi phạm Điều khoản này. Ví dụ: hỏa hoạn, lũ lụt và các hành vi tôn giáo, đình công, tranh chấp thương mại, hạn chế nhập khẩu hoặc xuất khẩu, bạo loạn, tai nạn, gián đoạn cung cấp năng lượng, dân biến, hành động khủng bố hoặc chiến tranh.

10.5    'Bao gồm' và các hình thức biểu đạt tương tự.  Trong Điều khoản này, các từ xuất hiện sau biểu đạt 'bao gồm', 'gồm', 'khác', 'ví dụ', 'chẳng hạn như' hoặc 'cụ thể' (hoặc bất kỳ hình thức biểu đạt tương tự nào) sẽ không giới hạn nghĩa của các từ xuất hiện trước đó.

10.6    Chúng tôi có thể chuyển Thỏa thuận này đến một người khác. Chúng tôi có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của Điều khoản này cho một tổ chức khác. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để liên hệ và thông báo với bạn về việc chuyển giao này. Nếu bạn không hài lòng với việc chuyển giao, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chấm dứt tư cách thành viên của bạn trong vòng 14 ngày kể từ khi chúng tôi thông báo cho bạn về việc chuyển giao.

10.7    Bạn cần phải được chúng tôi chấp thuận để chuyển nhượng quyền cho người khác.  Bạn chỉ có thể chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này khi có sự động ý bằng văn bản của chúng tôi.

10.8    Không ai có quyền theo Điều khoản này. Thỏa thuận được thực hiện theo Điều khoản này là giữa bạn và chúng tôi. Không một cá nhân nào khác có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào. Không ai trong chúng ta cần đến sự đồng ý của bất kỳ người nào khác để chấm dứt thỏa thuận giữa hai bên hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản này.

10.9    Ngôn ngữ.  Điều khoản này có thể được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên, phiên bản. Tiếng Việt của Điều khoản này sẽ được sử dụng.  Mọi thỏa thuận giữa chúng ta sẽ được ký kết bằng Tiếng Việt.

10.10  Ngay cả khi chúng tôi trì hoãn thực thi Hợp đồng, chúng tôi vẫn có thể thực thi sau. Nếu chúng tôi không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì ngay lập tức theo Điều khoản này, hoặc nếu chúng tôi trì hoãn việc thực hiện các biện pháp chống lại bạn sau khi phá vỡ Hợp đồng thì không có nghĩa là bạn không phải làm những điều này và hành động trên sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp chống lại bạn trong tương lai.

10.11  Luật pháp áp dụng cho Điều khoản này để bạn có thể đưa ra các thủ tục tố tụng pháp lý và văn bản hành động pháp lý tập thể.

Thỏa thuận này tuân thủ và sẽ được áp dụng theo luật pháp Việt Nam, địa điểm kinh doanh chính của YouGov, mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Bạn đồng ý đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại YouGov, độc quyền tại tòa án Việt Nam.

Hiệu quảNgày 18 tháng 4 năm 2019

 

Thông báo về quyền riêng tư và cookie của YouGov


Cập nhật mới nhất : Ngày 18 tháng 4 năm 2019

Thông báo về quyền riêng tư và cookie của YouGov

YouGov là một đơn vị sử dụng thông tin cá nhân một cách có đạo đức. Nếu không có sự tin tưởng từ những người tham gia trả lời câu hỏi, chúng tôi không thể thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Ngoài ra, bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi nỗ lực đưa đến một thông báo về quyền riêng tư và cookie dễ hiểu nhất có thể, như bạn có thể thấy dưới đây. Nếu có bất kỳ điều gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email dataprotection@yougov.com, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc.

Nội dung thông báo này

Là một tổ chức phụ thuộc vào việc sử dụng dữ liệu cá nhân, YouGov có trách nhiệm sử dụng dữ liệu của bạn một cách an toàn và có trách nhiệm. Điều này bắt đầu với việc thông báo cho bạn một cách rõ ràng về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.  Thông báo về quyền riêng tư và cookie này nêu rõ:

 • Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn;
 • Cách thức và nguyên nhân chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Nguyên nhân chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân nội trong YouGov cũng như với các tổ chức khác; và
 • Quyền và lựa chọn của bạn liên quan tới các dữ liệu cá nhân.

YouGov được thành lập bởi một số công ty, mỗi công ty kiểm soát các dữ liệu được cung cấp bởi những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi cũng như những người tham gia các cuộc khảo sát hoặc duyệt trang web của chúng tôi (gọi tắt là “người dùng”)  Nếu bạn là một người dùng hoặc người tham gia nghiên cứu đã đăng ký tại Việt Nam, thì công ty YouGov Singapore Pte. Limited (được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “YouGov”) là bên kiểm soát các dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi lựa chọn nguyên nhân và cách thức các dữ liệu được xử lý.  Chúng tôi có văn phòng tại 67 Tanjong Pagar Road #02-01, Singapore 088488.

Những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích những dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập khi bạn trở thành một thành viên của YouGov, sử dụng trang web của chúng tôi và tham gia vào các cuộc khảo sát, cũng như các dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác

 

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi hay tham gia vào các cuộc khảo sát của YouGov, bạn cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu có lợi cho công việc kinh doanh của chúng tôi.  Có một số dữ liệu mà bạn bắt buộc phải cung cấp để có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như thông tin tài khoản khi bạn gia nhập YouGov, mặt khác, bạn vẫn sẽ kiểm soát lượng dữ liệu có thể chia sẻ với chúng tôi.  Bạn có thể lựa chọn hoàn thành một số hoặc tất cả các cuộc khảo sát.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để có thể đáp ứng các mục đích sử dụng mà chúng tôi mô tả trong thông báo này (trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu của bạn, điều này sẽ được trình bày trong phần về quyền của bạn).  Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn ở bất cứ đâu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và chuyển thông tin đó đến các công ty của tập đoàn và nhà cung cấp dịch vụ ở các quốc gia khác.

Xin lưu ý rằng việc từ chối cung cấp một số thông tin có thể làm ảnh hưởng tới khả năng gia nhập YouGov và tham gia vào các khảo sát của bạn. Ngoài ra, khi yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu cá nhân của bạn, bạn sẽ không thể tiếp tục tham gia vào các khảo sát.

Khi bạn đăng ký với YouGov, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email và địa chỉ bưu chính
 • Các dữ liệu nhân khẩu học, ví dụ tuổi, giới tính và thông tin chung về tình hình kinh tế và gia đình.
 • Thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã chọn
 • ID của đối tác giới thiệu, nếu bạn đến trang web của chúng tôi bằng cách kích chuột vào quảng cáo trực tuyến về ‘Tham gia YouGov’, hoặc một đường dẫn trong email được gửi từ một trong những đối tác tuyển dụng của chúng tôi (chúng tôi chỉ sử dụng công cụ này để theo dõi hiệu quả tuyển dụng và thanh toán cho đối tác)
 • Các lượt ‘Thích’ của bạn trên Facebook, nhưng chỉ khi bạn lựa chọn đăng ký YouGov bằng cách sử dụng Facebook Connect (Kết nối qua Facebook) và cho phép Facebook được chia sẻ thông tin này với chúng tôi trong quá trình đó.

Khi bạn trả lời các câu hỏi trong các cuộc khảo sát, hoặc trên trang web hoặc ứng dụng điện thoại, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Ý kiến của bạn về các vấn đề thời sự, các công ty và nhãn hàng
 • Thông tin về thái độ của bạn, ví dụ như bạn thích mua sắm ở cửa hàng nào, chương trình ti vi nào gần đây mà bạn đã xem, hay những thứ mà bạn sở hữu
 • Thiết bị và trình duyệt “siêu dữ liệu” (về cơ bản, là một giải pháp theo dõi việc sử dụng thiết bị và trình duyệt của bạn), bao gồm địa chỉ IP, nhãn hiệu, kiểu máy và hệ điều hành của thiết bị mà bạn đã sử dụng cũng như loại trình duyệt (dữ liệu này được thu thập tự động khi bạn trả lời câu hỏi khảo sát hoặc duyệt trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi)

Nếu bạn đã đồng ý tải xuống phần mềm theo dõi (không phải tất cả mọi người đều nhận được lời mời tự động, bạn sẽ được lựa chọn đích danh), chúng tôi thu thập:

 • Dữ liệu định vị địa lý của bạn, thể hiện  địa điểm của bạn khi mang thiết bị di động của mình
 • Thiết bị và trình duyệt siêu dữ liệu
 • Thông tin về các trang web bạn đã truy cập, ứng dụng nào bạn đã tải xuống máy tính và thiết bị di động, cách thức và thời điểm bạn sử dụng chúng (chúng tôi không thu thập các thông tin mà bạn nhập vào trường đăng nhập và mật khẩu khi duyệt internet)

Nếu bạn đã được mời tham gia nghiên cứu định tính trực tuyến hoặc trực tiếp, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Ý kiến của bạn về các chủ đề đang được nghiên cứu
 • Chúng tôi cũng có thể ghi lại các cuộc phỏng vấn này, nhưng trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án nghiên cứu và lựa chọn không tham gia

Khi bạn duyệt trang web hoặc sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập:

Khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc tương tác với trang web hoặc các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn có thể cung cấp về bản thân, bao gồm tên thông tin liên hệ của bạn và lịch sử các hội thoại của chúng tôi với bạn
 • Bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra trên trang web của chúng tôi hoặc các trang truyền thông xã hội và cho dù bạn đã lựa chọn ‘theo dõi’ bất kỳ thành viên YouGov nào trên trang web của chúng tôi

Khi bạn đổi thưởng điểm của mình, chúng tôi thu thập:

 • Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn để chúng tôi có thể thanh toán cho bạn

 

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Một số dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được coi là “nhạy cảm” theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc thông tin liên quan tới sức khoẻ hoặc thiên hướng tình dục của bạn.  Ví dụ: trong một khảo sát chúng tôi có thể hỏi liệu rằng bạn có coi bản thân mình thuộc về một chủng tộc hoặc tôn giáo cụ thể.  Chúng tôi sử dụng thông tin này giống như cách chúng tôi sử dụng các thông tin khác mà chúng tôi thu thập, nhưng luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi xin phép sự chấp thuận của bạn để có thể thu thập và sử dụng thông tin đó.

Khi tham gia nhóm nghiên cứu YouGov, bạn được nhắc đánh dấu vào một ô để xác nhận rằng bạn đồng ý với thông báo về quyền riêng tư, các điều kiện và điều khoản chi phối tư cách thành viên YouGov của bạn.  Khi đánh dấu vào ô đó và tiếp tục quá trình đăng ký, bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân nhạy cảm với chúng tôi và chấp thuận việc chúng tôi xử lý, tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin này tuân thủ theo thông báo về quyền riêng tư và cookie này.  Nếu bạn không phải là thành viên thuộc nhóm nghiên cứu của YouGov, bạn sẽ đưa ra sự chấp thuận bằng cách trả lời các câu hỏi liên quan trong các khảo sát của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi để lấy thêm thông tin từ các nguồn khác:

 • Các nguồn công khai: chẳng hạn như, chúng tôi có thể đối chiếu mã bưu chính của bạn với các sổ đăng ký công khai để xác định rằng bạn sống tại một tỉnh, thành phố hoặc quốc gia nhất định.
 • Các công ty khác bán dữ liệu:  chúng tôi có thể mua dữ liệu từ các công ty bán một số loại dữ liệu nhất định có giá trị đối với chúng tôi.  Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ tự khớp dữ liệu, hoặc chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty này để cho phép họ thay chúng tôi khớp dữ liệu và chuyển lại cho chúng tôi.  Đối với nhà cung cấp dịch vụ khác của chúng tôi, chúng tôi có các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng nhằm đảm bảo rằng các công ty này xóa dữ liệu sau khi hoàn thành việc khớp dữ liệu và không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bạn vẫn có thể nhận được lời mời tham gia các hoạt động nghiên cứu của chúng tôi nếu bạn chưa tham gia YouGov.  Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ nhận được địa chỉ thư điện tử của bạn từ khách hàng, hoặc chúng tôi sẽ nhận được thông tin đó từ một tổ chức duy trì cơ sở dữ liệu về thông tin liên hệ để các công ty như YouGov có thể liên lạc với bạn.  Chúng tôi chỉ gửi thư điện tử khi chúng tôi có bảo đảm từ những người cung cấp địa chỉ thư điện tử mà người nhận (chính là bạn) đã đồng ý nhận thông tin của bên thứ ba (ví dụ, từ YouGov), và chúng tôi sẽ luôn cung cấp thông tin về nguồn thu thập thông tin chi tiết về bạn cũng như đưa ra lựa chọn từ chối nhận thư điện tử từ chúng tôi.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, đối tượng được chúng tôi chia sẻ dữ liệu

Trong phần này, chúng tôi giải thích cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, các lựa chọn của bạn về cách thức mà dữ liệu được sử dụng, cũng như các tổ chức mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu.

 

Sử dụng dữ liệu cá nhân cho nghiên cứu thị trường cơ bản

Chúng tôi sử dụng dữ liệu được bạn chia sẻ hoặc dữ liệu từ các nguồn khác đã được đề cập ở trên nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể và mang lại những nghiên cứu hữu ích cho khách hàng của chúng tôi.  Các cách thức sử dụng mà chúng tôi mô tả dưới đây tạo thành thỏa thuận cơ bản mà chúng tôi có với những người tham gia nghiên cứu.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để:

Ví dụ…

Đăng ký, xác thực và quản trị tài khoản của bạn

Nếu bạn đăng ký với nhóm nghiên cứu của YouGov, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu của bạn để thiết lập tài khoản và xác thực danh tính của bạn mỗi khi bạn đăng nhập và sử dụng chi tiết tài khoản để hỗ trợ chúng tôi giải đáp các thắc mắc khi bạn liên hệ với chúng tôi

Lựa chọn và mời bạn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu của YouGov

Nếu một khách hàng muốn biết ý kiến về nước giải khát của những người sống ở một khu vực nhất định, chúng tôi sẽ sử dụng mã bưu điện và dữ liệu nhân khẩu học khác để xác định xem bạn có đủ điều kiện để tham gia dự án đó không, sau đó sử dụng tên và địa chỉ email để mời bạn tham gia vào khảo sát

Đánh giá độ tin cậy bằng điểm số và các phần quà khi bạn tham gia vào các nghiên cứu

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để thông báo cho bạn trong trường hợp bạn nhận được quà, cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của bạn để gửi tiền về nếu bạn đổi điểm của mình thành tiền

Thực hiện nghiên cứu tổng hợp và ẩn danh cho khách hàng của chúng tôi

Sau khi thu thập các câu trả lời cho khảo sát, chúng tôi sẽ kết hợp chúng với các câu trả lời từ những đáp viên khác và biến chúng thành những hiểu biết có giá trị cho khách hàng, dưới dạng bảng tính thống kê hoặc báo cáo tổng hợp.  Một số câu trả lời của bạn liên hệ trực tiếp tới sản phẩm theo dõi thương hiệu toàn cầu chính của chúng tôi (BrandIndex) và công cụ lập kế hoạch và phân khúc (Profiles) của chúng tôi.  Khách hàng của chúng tôi truy cập các công cụ này để thiết lập những hiểu biết tổng hợp của riêng họ - họ sẽ không thấy bất cứ thông tin gì có thể xác định danh tính của bạn

Thiết lập dữ liệu cấp độ đáp viên được ẩn danh nhưng không tổng hợp cho khách hàng

Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của mình các bảng tính có chứa một câu trả lời khảo sát của bạn; các bộ dữ liệu này không được tổng hợp cũng như không tiết lộ danh tính của bạn; người nhận bị ràng buộc bởi hợp đồng để không cố gắng định danh các cá nhân đã cung cấp câu trả lời

Thiết lập các bài viết và nội dung khác cho trang web của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các câu trả lời khảo sát để biên soạn các bài viết thú vị có thể được công bố trên trang web của chúng tôi hoặc các bài báo trên các trang web của bên thứ ba

Phát triển và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các câu trả lời khảo sát của bạn để cải thiện các công cụ và phương pháp nghiên cứu, hỗ trợ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ mang đến cho bạn và khách hàng của chúng tôi những trải nghiệm tốt nhất

Đưa ra câu trả lời khi bạn thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến dữ liệu mà chúng tôi có về bạn (bạn có thể tìm thêm thông tin về quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân ở bên dưới )

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin tài khoản của bạn và mã định danh nội bộ để xác định dữ liệu có liên quan đến yêu cầu của bạn và trả lời bạn

Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để đảm bảo vị trí của bạn khớp với vị trí nhóm nghiên cứu mà bạn đã tham gia; đôi khi trong các khảo sát chúng tôi lặp lại các câu hỏi để phát hiện tình trạng không tập trung hoặc các chỉ báo khác về câu trả lời có chất lượng kém

 

Để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách được mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu đó nội trong YouGov, với các bên thứ ba đáng tin cậy cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và thi thoảng, với khách hàng (chỉ khi bạn đồng ý với điều đó, cụ thể là trong khảo sát phù hợp). Dưới đây là một số thông tin thêm về các loại hình tổ chức và nội dung chúng tôi có thể chia sẻ:

Các công ty thuộc Tập đoàn YouGov

YouGov là một tổ chức toàn cầu.  Điều này có nghĩa là một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được trao đổi nội trong Tập đoàn YouGov, ví dụ như khi khách hàng muốn thực hiện khảo sát ở nhiều quốc gia hoặc nhóm dữ liệu toàn cầu của chúng tôi phân tích dữ liệu từ một nhóm nghiên cứu toàn cầu.

Khách hàng của chúng tôi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc cung cấp cho khách hàng các hiểu biết nghiên cứu ẩn danh . Đôi khi, khách hàng của chúng tôi có thể yêu cầu kết hợp các câu trả lời khảo sát của bạn với dữ liệu của riêng họ để có được những hiểu biết sâu sắc hơn nữa. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được mời tham gia vào khảo sát phù hợp nếu bạn sẵn lòng cung cấp các dữ liệu nhận dạng nhất định (như địa chỉ email hoặc tên đăng nhập mạng xã hội của bạn) cho khách hàng của chúng tôi để có thể tham gia khảo sát. Bạn có quyền quyết định chia sẻ dữ liệu này hay không – việc bạn không muốn cung cấp dữ liệu được yêu cầu không ảnh hưởng đến điểm hay cơ hội tham gia vào các nghiên cứu sau này.

Các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi làm việc với các bên cung cấp dịch vụ đáng tin cậy – họ thay mặt chúng tôi triển khai một số chức năng nhất định để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn.

Các tổ chức này xử lý dữ liệu thay chúng tôi. Họ chỉ có quyền truy cập vào các dữ liệu cá nhân mà họ thực sự cần đến, nhằm cung cấp một dịch vụ cụ thể cho chúng tôi, và trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ có biện pháp bảo vệ bằng hợp đồng nhằm đảm bảo họ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong một số trường hợp, các tổ chức này (ví dụ, các tổ chức xử lý thanh toán) có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm phục vụ cho các mục đích của họ, ví dụ như đảm bảo tuân thủ các quy định hoặc luật lệ liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của họ.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ của chúng tôi được nhóm thành các loại sau:

 • Tổ chức xử lý thanh toán tiền mặt, thẻ quà tặng và các ưu đãi khác
 • Bên cung cấp công nghệ thu thập dữ liệu
 • Lưu trữ dữ liệu đám mây
 • Lưu trữ trung tâm dữ liệu (được tổ chức bởi YouGov Services Limited)
 • Nền tảng và công nghệ truyền thông
 • Quảng cáo trực tuyến

Đối tác khớp dữ liệu của chúng tôi

Các đối tác khớp dữ liệu của chúng tôi thiết lập và bán thông tin phân loại người tiêu dùng nhằm giúp các công ty hiểu được đặc điểm nhân khẩu học, lối sống, sở thích và hành vi của người tiêu dùng.  Thông tin này có giá trị đối với khách hàng của chúng tôi, và nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ bổ sung dữ liệu này vào những hiểu biết mà chúng tôi đã cung cấp cho họ.

Để làm được điều này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số dữ liệu cá nhân nhất định, ví dụ như tên, địa chỉ email và mã bưu điện của bạn để các đối tác của chúng tôi có thể khớp dữ liệu đó với dữ liệu của họ và cho biết bạn thuộc phân khúc nào.  Giống như các bên cung cấp dịch vụ khác, chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân mà các đối tác khớp dữ liệu của chúng tôi thực sự cần để khớp dữ liệu của hai bên, và chúng tôi có các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để đảm bảo rằng họ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Đối tác khớp dữ liệu của chúng tôi gồm có:

Các công ty khác bán dữ liệu

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể mua dữ liệu từ các công ty bán các loại dữ liệu nhất định có giá trị đối với chúng tôi.  Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chuyển thông tin định danh cá nhân cho các công ty này để họ có thể thay chúng tôi khớp các bộ dữ liệu này và chuyển dữ liệu đã khớp lại cho chúng tôi.  Đối với nhà cung cấp dịch vụ khác của chúng tôi, chúng tôi có các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng nhằm đảm bảo rằng các công ty này xóa dữ liệu sau khi hoàn thành việc khớp dữ liệu và không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các tổ chức khác

Những trường hợp này thường không phổ biến, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các tổ chức khác nếu:

 • chúng tôi phải chia sẻ thông tin của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của các cơ quan có thẩm quyền (hoặc chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn vì mục đích đó);
 • chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình, kể cả với các cố vấn chuyên môn và pháp lý khác;
 • chúng tôi tái cấu trúc doanh nghiệp của mình hoặc nếu chúng tôi mua hoặc bán bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với người mua hoặc người bán tiềm năng;
 • toàn bộ hoặc một phần lớn tài sản của công ty chúng tôi được mua lại bởi một bên khác và trong trường hợp này dữ liệu của bạn sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng

 

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào được mô tả ở trên, thì bạn không phù hợp với việc chia sẻ dữ liệu với YouGov và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi - bạn nên hủy đăng ký tại đây, hoặc liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi hủy đăng ký.  Chúng tôi cần sử dụng dữ liệu của bạn theo những cách cơ bản này để biến những ý kiến của bạn thành những dữ liệu hữu ích trên thế giới, và triển khai các nghiên cứu cho phép chúng tôi duy trì kinh doanh. Ngoài ra, nếu luật pháp quốc gia yêu cầu bạn được phụ huynh cho phép tham gia YouGov, bạn bảo đảm rằng khi tham gia YouGov, bạn đã nhận được sự cho phép của phụ huynh.

Sử dụng dữ liệu cá nhân nhằm phục vụ việc lập mô hình và nghiên cứu nâng cao

Ngoài những mục đích sử dụng đã mô tả ở trên, nếu bạn lựa chọn tham gia với tư cách là một người tham gia nghiên cứu theo cách này, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các tổ chức đối tác đáng tin cậy.  Đối tác của chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để tạo ra và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của họ và tạo ra khán giả (bằng cách tìm những người trong tổng thể dân cư có đặc điểm tương tự với bạn thông qua một quy trình gọi là lập mô hình tương tự) để các đơn vị quảng cáo nhắm mục tiêu quảng bá theo những cách thức truyền đạt và đưa ra đề xuất phù hợp hơn.  Dưới đây là một số thông tin thêm về các đối tác của chúng tôi và nội dung chúng tôi có thể chia sẻ với họ:

Đối tác lập mô hình và nghiên cứu nâng cao

Bằng việc khớp thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ email, mã bưu chính hoặc mã định danh duy nhất của bạn) hoặc mã định danh trực tuyến, đối tác của chúng tôi có thể sử dụng các câu trả lời khảo sát để:

 • Tạo ra, cải thiện sản phẩm và dịch vụ như các phân khúc người tiêu dùng, nhằm giúp các tổ chức khác hiểu rõ hơn về các đặc điểm có thể có của khách hàng của họ;
 • Tạo ra khán giả để các đơn vị quảng cáo nhắm mục tiêu quảng bá theo những cách thức truyền đạt và đưa ra đề xuất phù hợp hơn.

Nếu bạn chọn tham gia theo cách này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác sau nhằm phục vụ các mục đích dưới đây:

Ngoài ra, nếu bạn chọn tham gia theo cách này, chúng tôi có thể chia sẻ mã định danh trực tuyến với các đối tác sau nhằm phục vụ các mục đích dưới đây:

 

Bạn có toàn quyền kiểm soát đối với việc chúng tôi có sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này (tức là không ẩn danh) hay không và bạn có thể chọn không tham gia vào các mục đích sử dụng này vào bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi thiết đặt sự cho phép của bạn trên trang Tài khoản của bạn.

Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang có là rất quan trọng.  Phần này mô tả một số biện pháp chúng tôi thực hiện để đảm bảo tính an toàn và bảo mật của dữ liệu.

 

Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi những rủi ro mất hoặc sử dụng sai dữ liệu, hay rủi ro truy cập, tiết lộ, thay đổi và hủy dữ liệu trái phép.  Phần này mô tả một số biện pháp được chúng tôi áp dụng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Chúng tôi sử dụng các trung tâm dữ liệu có mức độ bảo mật vật lý cao để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của bạn và các hệ thống của chúng tôi;
 • Chúng tôi tiến hành các cuộc kiểm tra thâm nhập độc lập theo từng năm và thực hiện quét hệ thống và ứng dụng liên tục để tìm kiếm lỗ hổng trên hệ thống của chúng tôi; nếu bạn cho rằng mình đã từng phát hiện một sự cố bảo mật hoặc lỗ hổng bảo mật của một trong các hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại  security@yougov.com ;
 • Chúng tôi sử dụng thuật toán mã hóa để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình chuyển dữ liệu bằng TLS và trong quá trình lưu trữ bằng thuật toán mã hóa AES256;
 • Chúng tôi cho phép truy cập vào dữ liệu có thể quy kết (theo đó chúng tôi có nghĩa là dữ liệu nhận dạng trực tiếp bạn) cho những nhân viên YouGov cần thực hiện trách nhiệm công việc của họ, ví dụ như nhóm hỗ trợ của chúng tôi cho phép họ phản hồi với bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi;
 • Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có trách nhiệm bảo mật cũng như đào tạo họ về cách thức xác định rủi ro bảo mật và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Đôi khi, các trang web của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn tới và từ các trang web khác.  Nếu bạn truy cập tới bất kỳ trang web nào trong số đó, lưu ý rằng các trang web đó cũng có những thông báo về quyền riêng tư của họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên đới nào đối với các trang web đó.  Vui lòng kiểm tra các thông báo về quyền riêng tư trước khi bạn gửi thông tin của mình đến các trang web đó.

Email và thông báo

Phần này giải thích các lựa chọn dành cho bạn liên quan đến email và thông báo mà chúng tôi có thể gửi cho bạn.

 

Việc bạn đăng ký làm người tham gia nghiên cứu của YouGov đồng nghĩa với việc chúng tôi có quyền gửi email và thông báo mời bạn tham gia các dự án nghiên cứu – các dự án này có thể được thực hiện trực tuyến qua khảo sát hay tải xuống ứng dụng di động, hoặc trực tiếp.  Về bản chất, hầu hết các nghiên cứu được triển khai trong thời gian hạn hẹp và chúng tôi không thể thông báo rằng chúng tôi muốn hỏi ý kiến của bạn, bạn sẽ bất lợi so hơn những người tham gia nghiên cứu khác bởi bạn đã bỏ lỡ cơ hội chia sẻ ý kiến của mình và nhận điểm.

Nếu bạn không muốn nhận các tin nhắn dịch vụ này, bạn sẽ phải rút khỏi nhóm nghiên cứu.

Chúng tôi có thể gửi riêng cho bạn  các email và thông báo khi ý kiến của bạn xuất hiện trên kênh tin tức hoặc để khuyến khích bạn giới thiệu bạn bè và gia đình của bạn tham gia vào nghiên cứu. Bạn có thể từ chối các hình thức liên lạc này bất cứ lúc nào trên Trang tài khoản của bạn trên trang web.

Cookie và các công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm khi bạn sử dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi.  Phần này trình bày về các cookie được chúng tôi sử dụng, chức năng của cookie cũng như lựa chọn của bạn liên quan đến cookie.

Cookie đối tác

Những cookie này cho phép các đối tác của chúng tôi kết hợp dữ liệu khảo sát của bạn với dữ liệu của họ bằng các mã định danh trực tuyến phổ biến.  Các đối tác của chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tạo ra và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của họ và để tạo ra khán giả để các đơn vị quảng cáo hướng tới với các đề xuất và thông báo phù hợp hơn (dù có thể bạn không bao giờ thuộc nhóm các đối tượng này).

Bạn có thể xem thêm thông tin, bao gồm cả cách để huỷ đăng ký tham gia hoạt động này, trong phần “Sử dụng dữ liệu cá nhân để lập mô hình và nghiên cứu nâng cao” của thông báo về quyền riêng tư này.

 

Lựa chọn của bạn liên quan đến cookie

Khi truy cập vào trang web này, bạn đã nhận được một thông báo về việc sử dụng cookie của chúng tôi.  Nếu tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie được mô tả trong thông báo này.  Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie mới và xóa cookie hiện có.  Chức năng ‘Trợ giúp’ trong trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết cách thức cài đặt, và bạn có thể tìm hiểu thêm về cách mà bạn có thể xóa và quản lý cookie tại http://www.allaboutcookies.org/. Nếu bạn quan ngại về cookie quảng cáo của bên thứ ba, bạn nên tham khảo cơ chế từ chối cookie của bên thứ ba của Digital Advertising Alliance (Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số) tại http://www.aboutads.info/choices hoặc của Network Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo Qua mạng) tại http: //www. networkadvertising.org/choices.

Lưu ý rằng việc hạn chế sử dụng cookie có nghĩa rằng bạn sẽ không thể tận dụng tối đa các tính năng hoặc dịch vụ có sẵn trên trang web này.

Theo dõi email

Một số email mà chúng tôi gửi cho bạn có thể chứa ‘web beacon pixel’ hoặc các liên kết được theo dõi cho phép chúng tôi xác định thời gian bạn mở email và xác minh các liên kết trong email mà bạn đã truy cập.  Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định phần nội dung email được bạn quan tâm nhất.

Bạn có thể xóa pixel bằng cách xóa email.  Nếu bạn không muốn tải pixel xuống máy tính hoặc thiết bị khác của mình, bạn có thể hủy đăng ký và rút khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi vào bất cứ lúc nào trong Trang tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.

Quyền của bạn

Phần này trình bày những quyền mà bạn có đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

 

Tùy thuộc vào luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Những quyền này được xây dựng nhằm giúp bạn có thêm lựa chọn và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn nhiều hơn.  Quyền của bạn được trình bày cụ thể dưới đây.

Quyền

Ý nghĩa

Quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân

Bạn có thể yêu cầu bản sao dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn và thông tin liên quan

Quyền yêu cầu cải chính dữ liệu cá nhân

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa lại bất kỳ dữ liệu không chính xác nào về bạn và hoàn thành mọi dữ liệu chưa hoàn chỉnh mà chúng tôi lưu giữ về bạn

Quyền yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn

Quyền rút lại chấp thuận / huỷ đăng ký

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc tiếp tục xử lý dữ liệu vào bất cứ lúc nào

 

Thực thi quyền của bạn

Bạn có thể thực thi bất kỳ quyền nào trong số này bằng cách sử dụng các thông tin liên lạc dưới đây.  Khi bạn đã gửi yêu cầu của mình, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu thêm thông tin nhằm xác thực danh tính của bạn (vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng đúng là bạn đang yêu cầu dữ liệu của mình) hoặc nhằm giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn.  Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1 tháng (hoặc, nếu ngắn hơn, trong khoảng thời gian mà luật pháp liên quan tại quốc gia sở tại yêu cầu) sau khi nhận được thông tin để xác thực danh tính hoặc, trong trường hợp không yêu cầu thông tin này, chúng tôi sẽ phản hồi sau khi chúng tôi nhận được thông tin đầy đủ về yêu cầu của bạn.

Email:   your.rights@yougov.com

Thư:      Giám đốc Ban Bảo vệ Dữ liệu

YouGov Plc

50 Featherstone Street
London
EC1Y 8RT
United Kingdom

 

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về thông báo này, về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân hoặc nếu bạn muốn nêu khiếu nại với chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Giám đốc Ban Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại dataprotection@yougov.com.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan ngại hoặc phản hồi tổng quát, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ supportap@yougov.com

 

Ngôn ngữ và cập nhật thông báo

Theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương, thông báo này được trình bày bằng tiếng Anh và tất cả các ngôn ngữ khác mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu tại quốc gia sở tại.  Trong trường hợp có sự bất đồng hoặc khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ phiên bản dịch nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày được nêu ở đầu thông báo.  Chúng tôi có quyền sửa đổi thông báo này vào bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trước khi có bất kỳ sửa đổi nào mở rộng hoặc làm thay đổi đáng kể các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi.  Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách truy cập vào Trang tài khoản của bạn và nhấp vào ‘hủy đăng ký’.